1. Informacje ogólne.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Consdata Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Consdata Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000754342, REGON: 381655326, NIP: 7831791002 z kapitałem zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł w całości wpłaconym (dalej „Consdata”, „Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail dane.osobowe@consdata.com lub pisemnie na adres Consdata wskazany powyżej.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na określonej przez obowiązujące przepisy podstawie prawnej tj. zgodnie z:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie internetowej formularz kontaktowy do nawiązania kontaktu z Consdata i udzielenia odpowiedzi na zapytanie; w zakresie danych podanych fakultatywnie tj. numer telefonu podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W każdym momencie mają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy o przekazanie nam stosownej korespondencji mailem na adres dane.osobowe@consdata.com lub pocztą tradycyjną na adres naszej spółki wskazany powyżej.

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Consdata Finance Sp. z o.o. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawa.

7. Wykorzystanie „cookies" na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies są używane w celu zapewnienia użytkownikowi wygody korzystania ze strony oraz do zbierania ogólnych statystyk o sposobie używania strony przez użytkowników.

8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

9. Zmiany treści Polityki Prywatności.

Treść niniejszej Polityki Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt z Consdata Finance Sp. z o.o.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.